Mua bán thương hiệu » Nhượng quyền thương mại

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Dịch vụ đăng ký nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành:

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại được thực hiện theo thủ tục và trình tự sau đây:

Lợi ích của nhượng quyền thương mại

Lợi ích của nhượng quyền thương mại

Những lợi ích của nhượng quyền thương mại mà doanh nghiệp có thể có được khi thực hiện nhương quyền

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại: Là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đăng ký nhượng quyền thương mại: trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

1