Bản quyền tác giả » Hỏi đáp quyền tác giả

Hệ thống hành chính

Hệ thống hành chính

(Theo Điều 29 Nghị định 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự)

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Đăng ký bản quyền cho kịch bản TVC

Chúng tôi là doanh nghiệp dược phẩm, có việt một kịch bản dùng cho việc sản xuất TVC quảng bá cho doanh nghiệp.

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Bảo hộ bản quyền phần mềm kế toán

Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, năm 2014, chúng tôi đã viết một phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

 Chủ thể khởi kiện vụ án quyền tác giả, quyền liên quan

Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan?

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

Nội dung của quyền tác giả gồm những quyền gì

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?

1