Bản quyền tác giả » Đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác giả

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty

Đăng ký bản quyền logo công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh tên gọi của doanh nghiệp còn có logo, slogan, đây là những chỉ dẫn thương mại, góp phần vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Đăng ký kịch bản truyền hình

Đăng ký kịch bản truyền hình

Chúng tôi là doanh nghiệp truyền thông, cần đăng ký bản quyền kịch bản chương trình truyền hình, đề nghị tư vấn.

Bảo hộ bản quyền cho nhân vật hư cấu

Bảo hộ bản quyền cho nhân vật hư cấu

Câu hỏi: Trong sản phẩm của chúng tôi có sử dụng nhân vật có trong truyền thuyết nhưng được hư cấu thêm về mặt hình ảnh và tiểu sử.

Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

Cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho nhóm tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả từ Cục bản quyển tác giả thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

1